Logo ZSP w Rogowie Opolskim
Dzisiaj jest 16.01.2021 
Strona główna Adresy ZSP
Godzina 12:20:24
Aktualności
Informacje o ZSP Nr3
Komunikaty szkolne
Kronika Szkoły
Koła zainteresowań
Osiągnięcia
Historie szkół
Z życia przedszkoli


Priorytet IX

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałanie 9.1.1

„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”

Projekt pn. "Uczę się aby być szczęśliwym" współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej -- na podstawie umowy o dofinansowanie, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, po zatwierdzeniu wniosku. Projekt realizowany jest przez Gminę Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 w okresie od 01.08.2011 r. do 30.06.2012 r. w 6 przedszkolach gminy Krapkowice.
Biuro Projektu mieści się w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Krapkowicach z Oddziałami integracyjnymi, 47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 6. Punkty Rekrutacyjne - zlokalizowano w przedszkolach biorących udział w Projekcie.

  Wsparciem, w ramach projektu zostaną objęte przedszkolaki z 6 przedszkoli Gminy Krapkowice:
 1. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach
  47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
  - Oddział zamiejscowy:
  47-361 Steblów, ul. Szkolna 9
 2. Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
  47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 6
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Dąbrówce Górnej
  Dąbrówka Górna, 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 64
  - Oddział zamiejscowy:
  Rogów Opolski, 47-300 Krapkowice, ul. Chrobrego 15
  - Oddział zamiejscowy:
  Gwoździce, 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 32
 4. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach
  47-303 Krapkowice, ul. Żeromskiego 34
 5. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach
  47-303 Krapkowice, ul. Buczka 11
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
  Kórnica ul. Główna 2
  47-300 Krapkowice
 • dzieci w wieku 3-5, które będą uczęszczają do w/w przedszkoli
 • dzieci w wieku 6, które będą uczęszczają do w/w przedszkoli oraz ich oddziałów zamiejscowych w roku szkolnym 2011/2012
 • rodzice i opiekunowie dzieci w wieku 3-5 i 6 lat, które będą uczęszczały do w/w przedszkoli
 • istniejące przedszkola-2 wiejskie,4 miejskie
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Działania projektu przewidują objęcie wsparciem dzieci w wieku przedszkolnym, w tym z terenów wiejskich, wydłużenie godzin funkcjonowania przedszkoli, wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych w przedszkolach w Gminy Krapkowice.
  Cel będzie realizowany poprzez:
 • wydłużenie godzin pracy przedszkoli gminnych,
 • organizację dodatkowych zajęć,
 • poprawę sytuacji kobiet-matek dzieci uczęszczających do w/w przedszkoli na rynku pracy dzięki zapewnieniu opieki ich dzieciom.

Realizacja projektu, dzięki zastosowaniu elastycznych form edukacyjnych, jakimi są zajęcia dodatkowe, stwarza ogromną szansę rozwoju dla dzieci wiejskich oraz z małych miasteczek, takich jak Krapkowice, wyrównując ich szanse edukacyjne w stosunku do dzieci pochodzących z miast.

Jest to pierwsza inicjatywa tego typu, na terenie gminy. Przedszkola do tej pory nie miały możliwości wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych w 2008 i 2009r.

Projektem zostanie objętych co najmniej 547 dzieci w wieku 3-5 i 6 lat, w tym 262 dziewczynek i 285 chłopców w okresie 01/08/2011-30/06/2012. Projekt skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli objętych wsparciem. Projekt będzie realizowany z uwzględnieniem polityki równych szans – w zajęciach będą uczestniczyć zarówno chłopcy jak i dziewczęta z terenu gminy Krapkowice, a każdy z programów zajęć uwzględniać będzie specyfikę płci oraz podejmować będzie działania zapobiegające stereotypom w postrzeganiu ról społecznych

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych w przedszkolach oraz w każdej placówce wycieczkę do teatru i imprezę sportową dla wszystkich przedszkolaków. Aby ułatwić rodzicom pogodzenie aktywności zawodowej z opieką nad dziećmi, przewidziane jest wydłużenie godzin pracy w w/w przedszkolach

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie wpisuje się w II cel strategiczny „Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2008-2013”poprzez„poprawę bazy szkolnictwa” i ”przeciwdziałanie dyskryminacji”, wprowadzając dzięki projektowi działania wpływające na podniesienie poziomu jakości edukacji przedszkolnej i objęcie wsparciem dzieci pochodzące ze środowisk wiejskich i małych miasteczek.

Działania projektu będą w szczególności skierowane na rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności słuchania, zapamiętywania, koncentracji, wyrabianie pewność siebie, samodzielności, umiejętności współpracy z innymi i ważne postawy etyczne. Wykorzystując naturalną, dla wieku przedszkolnego ciekawość świata. Te umiejętności najintensywniej kształtują się we wczesnym dzieciństwie - aż 50% możliwości intelektualnych dziecko wypracowuje do czwartego roku życia.


ZAJĘCIA DODATKOWE realizowane w ZSP Nr 3 – PP Dąbrówka Górna wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Rogowie Opolskim i Gwoździcach w ramach projektu „Uczę się aby być szczęśliwym” współfinansowanego przez Unię Europejską

W naszych przedszkolach realizowany jest projekt

„Uczę się, aby być szczęśliwym”

. Który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki projektowi, dzieci mogą uczestniczyć w wielu zajęciach dodatkowych m.in: rytmice, zajęcia logopedycznych, równościowych a także korzystać z wydłużonego czasu pracy.

Rytmika

Zajęcia odbywają się w każdą środę. Dzieci wprowadzane są w świat muzyki poprzez śpiew i grę na instrumentach Orffa. Chętnie i z radością ilustrują teksty utworów. Z niecierpliwością oczekują na kolejne zajęcia. W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli Zespołu

Zajęcia logopedyczne

Wady wymowy wykryte wcześnie można wyeliminować, bądź zniwelować. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela logopedę dają konkretne rezultaty- dzieci zyskują możliwość lepszego startu na drodze edukacyjnej.

Równościowe

Nie każde dziecko w czasie ferii może wyjechać czy w zaplanowany sposób wypocząć . Znajdzie taką możliwość w naszym przedszkolu. Podczas zajęć równościowych. Zajęcia na podstawie gier i zabaw z elementami języka angielskiego, w towarzystwie innych dzieci to najlepsza forma spędzania wolnego czasu.

Wydłużony czas pracy

Zajęcia mają miejsce od 13:30 do 14:15 PP w Dąbrówka Górna OZ Rogów Opolski i od 14.30 do 15.15 w PP Dąbrówka Górna i Oddziale Zamiejscowym w Gwoździcach od poniedziałku do piątku. W trakcie ich trwania realizowane są zajęcia poszerzające Podstawę programową zatwierdzoną przez MEN, ujęte w ciekawej dla dzieci, bo zabawowej formie.
ZSP w Rogowie Opolskim
Dziś jest 16 dzień roku.
Imieniny:
Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Projekty Unijne w naszej szkole


„Akademia Przedszkolaka”
„Uczę się - aby być szczęśliwym”
"Wiedza+Kompetencje=Sukces"
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP”
"Przez więdzę i kulturę do rozwoju wsi"
"Szkoła Na Tak"
Pracownia komputerowa

Masz sugestie jak można ulepszyć tę stronę lub masz jakieś pytania!
Napisz do nas!!!

Informujemy że w roku szkolnym2011/2012 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał dzieciom rozpoczynającym naukę w naszej szkole wyprawki w skład, których wchodzi plecak oraz piórnik z całym wyposażeniem.

Przydatne strony

Kuratorium Opole
OKE
WODIP
MEN

   
autor mgr Agata Knysz